ДБТ – Казанлък разполага със средства за програми и обучения за заетост

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, по Закона за насърчаване на заетостта през май 2022 г.

Мерки за насърчаване на заетостта разкриват работни места за безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието като свободните средства са 4 636 лв.; Осигуряват на обучение чрез работа дуална система на обучение на безработни лица на стойност 5 671 лв. Сред програмите са Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания със свободни средства – 5 652 лв. и Национална програма „Помощ за пенсиониране“ в размер на – 10 572 лв.; Включени са обучения на безработни лица по заявка на работодател (и на заети лица от микро и малки предприятия.