Проект „Зелена игра“

По проект „Зелена игра“ на програма „Еразъм+“ на сдружение „Юнайтед Авангард Артист“ бяха закупени съоръжения за дейности на открито, които са поставени в Еко център „Зелена Европа“ с. Средногорово на сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“ и в създаващия се музей на Бай Ганьо в с. Енина. Те ще могат да се използват от всички посетили на посочените места напълно безплатно.

Отделно в началото на месеца започнаха дейностите по засаждане на растения и дръвчета в Еко център „Зелена Европа“ с. Средногорово, за които ще се грижат доброволците по проекти на програма „Европейски корпус за солидарност“.

Проекта покрива два от приоритетите на програмата, а именно:- Околна среда и борба с изменението на климата; -Приобщаване и многообразие насочено към равните възможности и достъп до програмата в малките населени места.

Основната идея на проекта е да развие общности в малките населени места на Община Казанлък, като общата му продължителност е 2 години. През първата година ще се работи по осъществяване на малки турнири на открито, а през втората дейностите ще бъдат насочени към организиране на събития по еко календар.

Участниците ще повишат нивото си на осъзнатост и знанията си по отношение на опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение в климата.