България! Домът на розата / Bulgaria! The home of the rose

България! Домът на розата.

От цялото земно кълбо маслодайната роза „Дамасцена“ вирее най-добре в Долината на розите – България. Заради природата – Планините, земята, въздуха, там се произвежда най-висококачественото масло от роза в света.

Маслодайната роза е пренесена в България от древна Персия още от древността. Първите писмени сведения за цветето от Дамаск, което е култивирано в България са от 1652г. С розопроизводство се занимават фамилии, които са сред носителите на прогреса и културата в България. Маслодайната роза е поминък и истинският символ на България от векове. За всичките тези стотици години, българската роза и извличаното от нея розово масло са символа на силата на природата. На най-добрия, най-трайния, на най-финия аромат, извлечен от розовия цвят. 2 грама. Толкова тежи един цвят от маслодайната роза Дамасцена. Над 3 милиона цвята, всеки един откъснат с човешка ръка, са нужни, за да се направи 1 килограм розово масло. И за всичките тези години, през които се прави розово масло начинът, по който се извлича не е променен, въпреки бумът на технологиите. Експерти заявяват, че българското розово масло чист и екологичен продукт. Необяснимо е как то може да бъде обявено за синтетичен или вреден продукт.

професор Донка Байкова директор Институт по розата и етерично маслените култури
„Розовото масло е естествен натурален продукт, който се получава от роза Дамасцена, която е известна в целия свят“

Марин Тодоров доайен в розопроизводството
„Розовото масло се получава единствено от розов цвят и добавена вода, които се подгряват до 100 градуса по Целзий“

доц. Д-р Анна Добрева експерт технология на етеричните масла БАН
„Добиването на розовото масло е чрез най-екологичния и така наречен гриин метод за получаване. Парна, водна парна дестилация, при което не се използват никакви химични разтворители или вредни за хората вещества. Използва се водна пара и вода, която увлича етеричното масло и това е най-екологичния и природо съобразен получен продукт.“

професор Донка Байкова директор Институт по розата и етерично маслените култури
„Розовото масло е натурален продукт, който не може да се причисли към синтетично произведените препарати“

доц. Д-р Анна Добрева експерт технология на етеричните масла БАН
„В розовия цвят няма алкалоиди или потенциално опасни за здравето и за въздействащи по неблагоприятен начин за здравето на човека вещества“

Елена Тодорова розопроизводител
„Не само, че не е опасно, то има много лечебен ефект“

Марин Тодоров
„Розовото масло се използва за много различни болести. Много хора купуват от нас розово масло за лекуване на бъбреците“

Япония, Китай, много страни от Азия, северна Америка и Европа, предпочитат българското розово масло. Използва се в хранително вкусовата промишленост, фармацевтиката. Изключително желано е за висококачествената парфюмерия

доц. Д-р Анна Добрева експерт технология на етеричните масла БАН
„Уникално е неговата трайност то не се променя при дълго съхранение. Това е едно от най-ценните му качества И дори след стотици години правилно съхранение няма вредни образуващи се съставки в него. Уникално е със състава си повече от 300 компонента и това го прави широко приложим най-вече в парфюмерията в козметиката, в медицината, в аромотерапията в бита на хората. Това е един широко приложим продукт.“

За по-малко от месец, един път в годината е възможно да се набере цвета от маслодайната роза Дамасцена. Това е месецът, в който над 100 хиляди души в България прибират от Долината на розите, този нежен цвят. Това е месецът през който хиляди от цял свят идват в Казанлък в Долината на розите за да видят това малко цвете с най-чистия, най-трайния и неповторим аромат. Това е месецът, в който от стотици години България се прекланя пред роза Дамасцена.

Явор Гечев Министър на земеделието Република България
„Държавата ни е твърдо против по отношение на приравняването на естествените етерични масла на химични продукти. Просто защото не е вярно. Това е нещо, с което нашата държава не би се примирила.“

Ако има символ на най-чистия и силен продукт от природата. То това би бил маслодайната роза Дамасцена. Розата, националният символ на България.

Bulgaria! The home of the rose.

Throughout the entire globe, the oil-bearing Rosa Damascena thrives best in the Rose Valley of Bulgaria. Due to nature – the mountains, the soil and the air, the highest quality rose oil in the world is produced there. The oil-bearing rose was brought to Bulgaria from ancient Persia since antiquity. The first written records of the Damascus flower, which has been cultivated in Bulgaria, date back to 1652.

Families who are among the pillars of progress and culture in Bulgaria are engaged in rose production. The oil-bearing rose is means of livelihood and the true symbol of Bulgaria for centuries.

For all these hundreds of years, the Bulgarian rose and the extracted rose oil thereof have been a symbol of the power of nature. Symbol of the best, most long-lasting, and finest aroma extracted from the rose flower. Two grams. That is how much one flower of the oil-bearing rose Rosa Damascena weighs. Over 3 million flowers, each picked by hand, are needed to produce 1 kilogram of rose oil. And for all these years during which rose oil is produced, the way it is extracted has not changed, despite the technological expansion. Experts declare that Bulgarian rose oil is a pure and ecofriendly product. It is inexplicable how it can be declared as a synthetic or harmful product.

Professor Donka Baykova director of Institute of roses, essential and medical cultures
„Rose oil is a natural product obtained from Rosa Damascena, which is known and admired throughout the world.“

Marin Todorov doyenne in the rose-growing
„Rose oil is obtained solely from rose petals and added water, which are heated up to 100 degrees Celsius.“

Ph.D Anna Dobreva Expert Technology of the essential oils Bulgarian Academy of Sciences
„The rose oil is obtained through the most ecological and so-called „green“ method. Steam, water steam distillation without using any chemical solvents or substances harmful for the people. Water vapor and water are used, which entrains the essential oil, and this is the most ecologically and nature-friendly obtained product.“

Professor Donka Baykova director of Institute of roses, essential and medical cultures
„Rose oil is a natural product that cannot be ranked among the synthetically obtained products

Ph.D Anna Dobreva Expert Technology of the essential oils Bulgarian Academy of Sciences“
The rose flower does not contain alkaloids or substances that are potentially hazardous to health and adversely affecting human health

Elena Todorova rose-grower
„It is not dangerous, but rather it has a strong healing effect.“

Marin Todorov
„Rose oil is applied for treatment of many different diseases. Many people are buying rose oil from us for kidney disease treatment.“
Japan, China, many countries in Asia, North America, and Europe prefer Bulgarian rose oil. It is widely used in the food industry, pharmacy. It is exceptionally preferred for the high-quality perfumery.

Ph.D Anna Dobreva Expert Technology of the essential oils Bulgarian Academy of Sciences
„Its durability is exceptional and it does not change during long storage. This is one of its most valuable qualities. And even after hundreds of years of proper storage, no harmful constituents form in it. It is unique because of its composition of more than 300 components, and this makes it widely applicable, especially in perfumery, in cosmetics, in medicine, in aromatherapy and in people’s homes. This is a widely applicable product. It is possible to pick the petal of the oil-bearing“

Rosa Damascena only once a year, for less than a month. This is the month in which more than 100 thousand people in Bulgaria harvest this delicate flower from the Valley of Roses.This is the month in which thousands of people from all over the world come to Kazanlak in the Valley of Roses to see this small flower with the purest, most lasting and unique fragrance. And this is the month in which, for hundreds of years, Bulgaria bows down before “Rosa Damascena”.

Yavor Gechev – Minister of Agriculture in Republic of Bulgaria
Our country stands firmly against equating natural essential oils with chemical products. Simply because it is not true. This is something that our country would not put up with.

If there is a symbol of the purest and strongest product of nature that would be the oil-bearing Rosa Damascena.

The Rose, the national symbol of Bulgaria.