Разяснителна среща с домоуправителите, за новата програма за саниране се проведе в Казанлък

В залата на Военния клуб се състоя среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради за представяне на подробности по стартиращата програма за саниране. Наименованието на програмата е „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Програмата е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна и ще бъде изпълнявана в следващите 4 години.

По време на срещата бяха направени разяснения за това как ще протича програмата:
– Първи етап, който включва 100% безвъзмездна помощ за проектите, е с два срока за кандидатстване до 15 февруари 2023 г. и до 31 март 2023 г.
– Втори етап – очаква се обявяването на нова процедура, при която безвъзмездната финансова помощ вече ще бъде 80% от разходите, а останалото ще трябва да платят собствениците на имотите. По нея ще може да се кандидатства до 31 декември 2023 г.

Съгласно публикуваните насоки, допустими за финансиране ще са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това, броят на самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик.

Сградата, която ще се санира, следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от разгънатата застроена площ се заема от жилища.

За да кандидатствате са необходими 3 неща:

1. Етажната собственост да е регистрирана като сдружение- юридическо лице по смисъла на Закона за управление на етажната собственост;
2. Сградата да има технически паспорт;
3. Сградата да има обследване за енергийна ефективност.

В срещата участваха и казанлъшки фирми, които изготвят технически паспорти и обследване, по покана на Кмета и нейния екип, за да коментират възможности за приемливо ценообразуване на услугите. Разходите за технически паспорт и енергийно обследване ще се покрият от програмата на 100%, но само за одобрените кандидати.

Кандидати по предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради нямат предимство и трябва да кандидатстват по общия ред.

Новата програма за саниране се очаква да стартира през втората половина на месец ноември 2022г. и тогава ще публикуваме на сайта на Община Казанлък подробни насоки за кандидатстване и методически указания за сдруженията, за което официално ще съобщим.