20 точки влизат в дневния ред на януарската сесия на Общински съвет Казанлък

20 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският съвет на Казанлък. Сред точките в проекта за дневен ред е проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца от 10 месеца до 3 години в с. Ръжена, община Казанлък.
Съветниците ще обсъждат и решение относно одобряване на партньорство по проект ”Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” – ”КОМПОНЕНТ 1”, по процедура BG05SFPR002-2.006 ”Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизираоне на системите за социална закрила” – КОМПОНЕНТ 1 , Програма ” Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Друга точка в дневния ред е относно определяне на представител на Общински съвет – Казанлък в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и определяне на представител на Общински съвет – Казанлък в състава на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора.

Първото редовно заседание за годината ще се състои в зала ”Инфра” на 25 януари от 9:30ч.