383 млади лица са започнали работа в община Казанлък

През 2022 г. общо 383 млади хора са започнали работа в община Казанлък.

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, извършват професионално консултиране и насочване към свободни работни места са регистрираните лица са били са 583, от които 335 на възраст до 24 г. включително.

Статистическите данни за 2022 г. показват динамика в групата на младежите – средномесечно броят на младите хора, обслужвани в ДБТ е 108, като относителния дял на безработните младежи, спрямо безработните лица, регистрирани в ДБТ Казанлък, представлява 11.65 %. Продължително безработните лица от тази възрастова група са едва 0.04 %, спрямо всички регистрирани продължително безработни лица от общината.

През 2022 г. са започнали работа общо 383 млади хора, от които с посредничество на ДБТ – 328, както следва: по мерки на заетост по Закон за насърчаване на заетостта – 11 младежи; по програми за заетост по Закон за насърчаване на заетостта – 17 лица; по схеми на ОП „РЧР“ – 66 младежи; на първичен пазар на труда – 234 младежи.

Целогодишно с регистрираните младежи работи сформиран специализиран екип, провеждат се срещи за подбор и насочване по обявени свободни работни места на първичния пазар на труда. Анализ на резултата от проведените консултантски разговори на трудовите посредници с регистрираните млади хора относно възможностите за развитие на младежкото предприемачество откроява като основни пречки липсата на практически опит, професионални контакти и бизнес мрежи, бизнес умения и стартов капитал.